Computer >> sitemap >> Page:230:
 • hàm getdate () trong PHP
 • date_timezone_set () hàm trong PHP
 • date_time_set () hàm trong PHP
 • Hàm date_sunrise () trong PHP
 • date_parse () hàm trong PHP
 • date_modify () hàm trong PHP
 • date_format () hàm trong PHP
 • date_default_timezone_get () hàm trong PHP
 • date_create () hàm trong PHP
 • hàm user_error () trong PHP
 • Hàm set_exception_handler () trong PHP
 • Hàm restore_exception_handler () trong PHP
 • error_reporting () hàm trong PHP
 • hàm error_get_last () trong PHP
 • Hàm debug_backtrace () trong PHP
 • hàm ctype_upper () trong PHP
 • hàm ctype_punct () trong PHP
 • hàm ctype_lower () trong PHP
 • hàm ctype_digit () trong PHP
 • hàm ctype_alpha () trong PHP
 • Hàm property_exists () trong PHP
 • hàm ctype_print () trong PHP
 • hàm ctype_graph () trong PHP
 • hàm ctype_cntrl () trong PHP
 • hàm ctype_alnum () trong PHP
 • hàm method_exists () trong PHP
 • hàm is_a () trong PHP
 • Hàm get_parent_class () trong PHP
 • Hàm get_declared_interfaces () trong PHP
 • hàm get_class () trong PHP
 • Hàm get_class_methods () trong PHP
 • hàm call_user_method () trong PHP
 • hàm unixtojd () trong PHP
 • Hàm JewishToJD () trong PHP
 • Hàm JDToJulian () trong PHP
 • Hàm JDToGregorian () trong PHP
 • Hàm JDMonthName () trong PHP
 • Hàm GregorianToJD () trong PHP
 • Hàm Phục sinh_ ngày () trong PHP
 • hàm cal_to_jd () trong PHP
 • hàm cal_days_in_month () trong PHP
 • hàm is_subclass_of () trong PHP
 • hàm interface_exists () trong PHP
 • Hàm get_object_vars () trong PHP
 • Hàm get_declared_classes () trong PHP
 • Hàm get_class_vars () trong PHP
 • hàm class_exists () trong PHP
 • hàm call_user_method_array () trong PHP
 • Hàm JulianToJD () trong PHP
 • hàm jdtounix () trong PHP
 • hàm jdtojewish () trong PHP
 • Hàm JDToFrench () trong PHP
 • Hàm JDDayOfWeek () trong PHP
 • Hàm FrenchToJD () trong PHP
 • Hàm Phục sinh_date () trong PHP
 • hàm cal_from_jd () trong PHP
 • hàm uksort () trong PHP
 • Hàm sort () trong PHP
 • hàm shuffle () trong PHP
 • hàm reset () trong PHP
 • Hàm preset () trong PHP
 • hàm next () trong PHP
 • hàm natcaseort () trong PHP
 • Hàm ksort () trong PHP
 • hàm key () trong PHP
 • hàm extract () trong PHP
 • mỗi () hàm trong PHP
 • hàm count () trong PHP
 • hàm asort () trong PHP
 • Hàm array_walk_recursive () trong PHP
 • Hàm array_values ​​() trong PHP
 • Hàm array_unique () trong PHP
 • Hàm array_uintersect_assoc () trong PHP
 • Hàm array_udiff_uassoc () trong PHP
 • Hàm array_udiff () trong PHP
 • Hàm array_splice () trong PHP
 • Hàm array_shift () trong PHP
 • Hàm array_reverse () trong PHP
 • Hàm array_rand () trong PHP
 • Hàm array_product () trong PHP
 • Hàm array_pad () trong PHP
 • hàm usort () trong PHP
 • hàm uasort () trong PHP
 • hàm sizeof () trong PHP
 • Hàm rsort () trong PHP
 • hàm range () trong PHP
 • Hàm pos () trong PHP
 • Hàm natsort () trong PHP
 • hàm list () trong PHP
 • hàm krsort () trong PHP
 • hàm in_array () trong PHP
 • hàm end () trong PHP
 • hàm current () trong PHP
 • hàm compact () trong PHP
 • hàm arsort () trong PHP
 • Hàm array_walk () trong PHP
 • Hàm array_unshift () trong PHP
 • Hàm array_uintersect_uassoc () trong PHP
 • Hàm array_uintersect () trong PHP
 • Hàm array_udiff_assoc () trong PHP
 • Hàm array_sum () trong PHP
 • Hàm array_slice () trong PHP
 • Hàm array_search () trong PHP
 • Hàm array_reduce () trong PHP
 • Hàm array_push () trong PHP
 • Hàm array_pop () trong PHP
 • Hàm array_multisort () trong PHP
 • Hàm array_merge_recursive () trong PHP
 • Hàm array_merge () trong PHP
 • Hàm array_map () trong PHP
 • Hàm array_keys () trong PHP
 • Hàm array_key_exists () trong PHP
 • Hàm array_intersect_ukey () trong PHP
 • Hàm array_intersect_uassoc () trong PHP
 • Hàm array_intersect_key () trong PHP
 • Hàm array_intersect_assoc () trong PHP
 • Hàm array_intersect () trong PHP
 • Hàm array_flip () trong PHP
 • Hàm array_filter () trong PHP
 • Hàm array_fill_keys () trong PHP
 • Hàm array_fill () trong PHP
 • Hàm array_diff_ukey () trong PHP
 • Hàm array_diff_uassoc () trong PHP
 • Hàm array_diff_key () trong PHP
 • Hàm array_diff_assoc () trong PHP
 • Hàm array_diff () trong PHP
 • Hàm array_count_values ​​() trong PHP
 • Hàm array_combine () trong PHP
 • Hàm array_chunk () trong PHP
 • Hàm array_change_key_case () trong PHP
 • hàm array () trong PHP
 • hàm unlink () trong PHP
 • hàm umask () trong PHP
 • hàm touch () trong PHP
 • hàm tmpfile () trong PHP
 • hàm tempnam () trong PHP
 • hàm symlink () trong PHP
 • hàm stat () trong PHP
 • Hàm set_file_buffer () trong PHP
 • Hàm rmdir () trong PHP
 • hàm rewind () trong PHP
 • hàm rename () trong PHP
 • hàm realpath_cache_size () trong PHP
 • Hàm realpath_cache_get () trong PHP
 • hàm realpath () trong PHP
 • hàm readlink () trong PHP
 • hàm readfile () trong PHP
 • hàm popen () trong PHP
 • hàm pclose () trong PHP
 • Hàm pathinfo () trong PHP
 • Hàm parse_ini_string () trong PHP
 • Hàm parse_ini_file () trong PHP
 • Hàm move_uploaded_file () trong PHP
 • hàm mkdir () trong PHP
 • Hàm lstat () trong PHP
 • hàm linkinfo () trong PHP
 • hàm link () trong PHP
 • hàm lchown () trong PHP
 • Hàm lchgrp () trong PHP
 • hàm is_writable () trong PHP
 • hàm is_wworthy () trong PHP
 • hàm is_uploaded_file () trong PHP
 • hàm is_readable () trong PHP
 • hàm is_link () trong PHP
 • hàm is_file () trong PHP
 • hàm is_executable () trong PHP
 • hàm is_dir () trong PHP
 • chức năng global () trong PHP
 • hàm fwrite () trong PHP
 • hàm ftruncate () trong PHP
 • hàm ftell () trong PHP
 • hàm fstat () trong PHP
 • Hàm fseek () trong PHP
 • Hàm fscanf () trong PHP
 • hàm fread () trong PHP
 • hàm fputs () trong PHP
 • hàm fputcsv () trong PHP
 • Hàm fpassthru () trong PHP
 • hàm fopen () trong PHP
 • hàm fnmatch () trong PHP
 • Hàm bầy đàn () trong PHP
 • hàm filetype () trong PHP
 • hàm filesize () trong PHP
 • hàm fileperms () trong PHP
 • hàm fileowner () trong PHP
 • hàm filemtime () trong PHP
 • hàm fileinode () trong PHP
 • hàm filegroup () trong PHP
 • hàm filectime () trong PHP
 • hàm fileatime () trong PHP
 • hàm file_put_contents () trong PHP
 • hàm file_get_contents () trong PHP
 • hàm tệp () trong PHP
 • hàm fgetss () trong PHP
 • hàm fgets () trong PHP
 • hàm fgetcsv () trong PHP
 • hàm fgetc () trong PHP
 • Hàm fflush () trong PHP
 • hàm feof () trong PHP
 • hàm fclose () trong PHP
 • Hàm diskfreespace () trong PHP
 • Hàm disk_total_space () trong PHP
 • Hàm disk_free_space () trong PHP
 • hàm dirname () trong PHP
 • chức năng delete () trong PHP
 • hàm copy () trong PHP
 • Hàm clerstatcache () trong PHP
 • hàm chown () trong PHP
 • hàm chmod () trong PHP
 • hàm chgrp () trong PHP
 • hàm basename () trong PHP
 • hàm file_exists () trong PHP
 • Dấu thời gian PHP cho loại đầu vào HTML5 =phần tử datetime
 • Làm cách nào để chuyển các biến JavaScript sang PHP?
 • Làm thế nào để gọi tệp Python từ bên trong PHP?
 • Tích hợp SAP với PHP
 • Có thứ gì đó có sẵn trong Python như trình tải tự động PHP không?
 • Làm cách nào để lấy các giá trị POST từ serializeArray trong PHP?
 • Kết nối với máy chủ SAP HANA trên Đám mây bằng PHP
 • Giao tiếp với hệ thống SAP bằng PHP
 • PHP Soap Client không hỗ trợ tiện ích mở rộng WSDL khi kết nối với hệ thống SAP
 • 6 cách dễ dàng để đặt lại cài đặt âm thanh trên Windows 11
 • Cách gỡ cài đặt Spotify trên Windows 11
 • Cách dừng cửa sổ bật lên trên Windows 11
 • Cách xóa tìm kiếm Yahoo khỏi Chrome trên PC và điện thoại
 • Cách tạo thư mục menu Start trong Windows 11 và đổi tên chúng
 • Cách thay đổi phông chữ trong Windows 11
 • 6 cách để tắt Windows 11 mà không cần cập nhật [Hoạt động 100%]
 • Cách tìm kiếm trong Windows 11 [Giải thích 4 cách]
 • 14 cách xóa bộ nhớ cache trên Windows 11:Hướng dẫn từng bước bằng hình ảnh
 • Cách chạy tệp JAR trên Windows 11 hoặc 10
 • Cách hủy nhóm các biểu tượng trên thanh tác vụ Windows 11 bằng cách hack sổ đăng ký (và 2 cách khác)
 • Sử dụng Windows 11 mà không cần tài khoản Microsoft:Mọi thứ bạn cần biết
 • 6 cách chơi câu đố chữ cũ:Hướng dẫn từng bước bằng hình ảnh
 • Wordle ngoại tuyến:Cách lưu toàn bộ trò chơi Wordle bằng cách nhấp chuột phải (Tải xuống tất cả trò chơi)
 • Cách tắt TPM và khởi động an toàn trong Rufus khi tạo ổ USB có thể khởi động Windows 11
 • Không thể kết nối Airpods với Windows? 11 bản sửa lỗi cần thử
 • 12 cách khắc phục sự cố 'máy chủ DNS không phản hồi trên Windows 11'
 • Bản cập nhật Windows 11 không hiển thị? Giải thích lý do và cách khắc phục
 • Nếu tôi từ chối nâng cấp Windows 11, tôi có thể tải xuống sau không? [Giải thích]
 • Cách hủy đăng ký ứng dụng trên iPhone:Tất cả những gì bạn cần biết
 • 6 cách để khóa ứng dụng trên iPhone và iPad vào năm 2022
 • 10 cách dễ dàng tìm tab Safari trên iPhone và iPad của bạn
 • Cách thiết lập trạng thái Slack của bạn bằng các phím tắt của Apple
 • Cách hủy Giao diện ứng dụng
 • Dòng cuối cùng không còn khả dụng trên iPhone 13 Lỗi:9 cách khắc phục
 • Camera thứ hai làm được gì trên iPhone 11?
 • Cách quay số nhanh cho ai đó từ màn hình chính của iPhone [3 cách được giải thích]
 • Cách chuyển tin nhắn WhatsApp từ iPhone sang Android
 • Cách tìm kiếm trong tài liệu trên iPhone:7 cách được giải thích
 • Cách tạo ảnh ghép trên iPhone:4 cách được giải thích
 • Cách gửi fax từ iPhone
 • Cách chơi Nerdle trên iPhone hoặc Android dưới dạng ứng dụng hoặc trên web
 • Điều gì ‘Thông báo khi chạy trong ứng dụng phím tắt trên iPhone?
 • Phím tắt cho iPhone:Cách cho ai đó biết khi bạn đến nhà trên iPhone
 • Cách chia sẻ ảnh chụp màn hình cuối cùng của bạn trên iPhone một cách nhanh chóng bằng AirDrop
 • Cách thêm kính vào Face ID trên iPhone
 • Cách vô hiệu hóa quyền truy cập vào dữ liệu của bạn trên iCloud Web
 • Cách cải thiện độ chính xác của vị trí trên điện thoại Android
 • Cách hủy Giao diện ứng dụng
 • Cách chuyển tin nhắn WhatsApp từ iPhone sang Android
 • Cách sử dụng công cụ Android Flash để cài đặt bản cập nhật
 • Cách đặt ngoại lệ cho Android không làm phiền (DND):Mọi thứ bạn cần biết
 • Cách chơi Nerdle trên iPhone hoặc Android dưới dạng ứng dụng hoặc trên web
 • Wordle là một ứng dụng trên iPhone hay Android? Mọi thư bạn cân biêt
 • Cách chơi Wordle trên iPhone hoặc Android dưới dạng ứng dụng
 • Cách chặn trang web trên Android bằng Digital Wellbeing và Chrome
 • Walkie Talkie trong Microsoft Teams là gì và nó hoạt động như thế nào?
 • Giao diện người dùng hệ thống Android 12 không phản hồi? Làm thế nào để sửa chữa trong 12 cách
 • Cách khắc phục lỗi 'Không có thẻ sim' trên Android
 • Cách tạo biểu đồ hình tròn trên Google Biểu mẫu
 • Trò chơi leo đồi hay nhất và các trò chơi đi xe đạp tương tự
 • Cách xem trạng thái mà họ không biết trên Whatsapp bằng 4 cách
 • Cách chặn ứng dụng theo dõi bạn trên Android bằng DuckDuckGo
 • Android 12:Cách tắt hoàn toàn Wi-Fi, kết nối Wi-Fi hoặc Internet
 • Cách tắt tính năng gọi qua Wi-Fi trên Android [Samsung, Oneplus, v.v.]
 • Kim loại lỏng và Dán tản nhiệt:Đâu là lựa chọn làm mát CPU tốt nhất?
 • 3 Mẹo khắc phục sự cố Đảm bảo khởi động Bo mạch chủ PC của bạn
 • Máy tính mới sẽ tồn tại trong bao lâu?
 • Cách tìm mã dừng và sửa lỗi Windows 10
 • Cách sửa các phím dính trên MacBook của bạn
 • Cách chọn giữa hệ điều hành Windows 32 bit và 64 bit
 • Cách làm sạch bụi khỏi PS4 ồn ào:Hướng dẫn từng bước
 • 8 mẹo và thủ thuật để làm cho máy tính xách tay của bạn trở nên giống như mới
 • Cách các công nghệ khác nhau giúp PC của bạn hoạt động mát mẻ
 • Cách xóa nhãn dán khỏi máy tính của bạn
 • 8 mẹo hàng đầu để bảo vệ máy tính xách tay của bạn khi đi du lịch
 • 6 mẹo và thủ thuật hay nhất để giúp loa của bạn tồn tại mãi mãi
 • Bloatware là gì? Mọi thư bạn cân biêt
 • Cách giải phóng dung lượng trên Mac:8 mẹo và thủ thuật bạn cần biết
 • 5 lý do nên cài đặt Linux trên máy tính cũ
 • 6 lý do tại sao bạn nên nâng cấp bo mạch chủ PC của mình
 • Cách định dạng ổ cứng nội bộ mới hoặc ổ cứng thể rắn
 • Windows 10 chậm sau khi cập nhật? Đây là cách bạn có thể sửa chữa nó
 • Máy tính sẽ không bật? Đây là cách khắc phục
 • 4 cách để kiểm tra tình trạng đĩa cứng của bạn trong Windows 11
 • Xbox Game Bar không hoạt động? Hãy thử các Mẹo khắc phục sự cố này dành cho Windows 10
 • Cách quản lý Windows Update trong Windows 10
 • Tại sao Hợp tác giữa Microsoft và iFixits là Tin tốt cho Phong trào Quyền sửa chữa
 • Cách tạo đĩa cài đặt USB cho Windows 7 mà không cần phần mềm bổ sung
 • Cách khắc phục lỗi USB được bảo vệ ghi đĩa
 • Cách giảm độ trễ trong trò chơi trực tuyến
 • Cách sửa trình điều khiển bị hỏng trên Windows 10
 • Sự kiện Thứ Sáu Đen của CCleaners:Tiết kiệm 50% trên 6 ứng dụng tiết kiệm cuộc sống
 • Cách dán lại CPU của bạn bằng keo tản nhiệt mới
 • Giải phóng dung lượng Drive một cách nhanh chóng bằng cách trực quan hóa các tệp của bạn với SpaceSniffer
 • Cách làm sạch giắc cắm tai nghe:5 phương pháp
 • Win32:Bogent có an toàn không? Làm cách nào để loại bỏ nó?
 • 6 Lập luận chống lại quyền sửa chữa có ý nghĩa
 • Hiệu chỉnh màn hình trở nên dễ dàng với 5 công cụ trực tuyến này
 • PC KHÔNG ĐĂNG? 4 cách để khắc phục nó
 • Nâng cấp nào sẽ cải thiện hiệu suất máy tính của bạn nhiều nhất?
 • Cách nhanh nhất để cài đặt phần mềm Windows? Dấu nhắc lệnh
 • Các cách nhanh nhất để tắt màn hình của bạn trong Windows
 • Các bộ phận và linh kiện máy tính có tuổi thọ bao lâu? (Và làm thế nào để kéo dài tuổi thọ của chúng)
 • Cách khắc phục lỗi đăng ký Windows (Và khi nào không nên làm phiền)
 • Cách sửa lỗi cập nhật Windows 0x80070057
 • 12 lý do khiến trò chơi của bạn liên tục gặp sự cố (Và cách khắc phục sự cố)
 • Cách thay thế ổ đĩa DVD máy tính xách tay của bạn bằng ổ cứng HDD hoặc SSD
 • Cách tăng tốc Internet của bạn trên Windows:7 Mẹo và Tinh chỉnh
 • Mất điện có thể làm hỏng máy tính của bạn như thế nào (Và cách bảo vệ nó)
 • 4 lý do bạn không cần nâng cấp lên RAM DDR5
 • 5 thư mục macOS bạn không bao giờ nên chạm vào (Và tại sao)
 • Cách thay đổi địa chỉ MAC của bạn trên Linux
 • Cách sửa lỗi DistributedCOM 10016 trong Windows 10
 • 9 Mẹo chính để quản lý và sắp xếp các tập tin máy tính của bạn
 • Cách khắc phục lỗi thiết bị khởi động không truy cập được trong Windows 10
 • Tại sao Bản cập nhật Windows mới nhất không hiển thị trên PC của tôi?
 • Cách làm sạch PC Windows của bạn bằng Command Prompt
 • Cách sửa mã lỗi Windows 10 0xc00000e
 • Cách khắc phục lỗi nguồn nhân Windows 10 trong 5 bước đơn giản
 • 11 điều bạn phải làm với một chiếc máy tính xách tay hoàn toàn mới
 • Cách giải phóng RAM và giảm mức sử dụng RAM trên Windows
 • 10 bước cần thực hiện khi bạn phát hiện ra phần mềm độc hại trên máy tính của mình
 • Cách dễ dàng loại bỏ Bloatware khỏi Windows 10
 • Cách bật máy ảnh trong Windows 10
 • Làm thế nào để làm sạch con chuột bẩn của bạn
 • 9 bước quan trọng để bảo mật máy tính Windows 10 của bạn
 • 7 cách nhanh chóng để khởi động vào môi trường khôi phục Windows
 • Cách sửa lại bàn phím bị hỏng trên Linux, macOS và Windows
 • Máy tính xách tay sử dụng được bao lâu? 5 cách để tăng tuổi thọ máy tính xách tay của bạn
 • Cách khắc phục sự cố phần cứng máy tính
 • 3 cách dễ dàng để sửa lỗi IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL trong Windows 10
 • Cách khắc phục sự cố ứng dụng của bên thứ ba trong Windows 10
 • Cách sửa lỗi 0xc00007b trong Windows
 • Cách khắc phục Đã xảy ra sự cố khi Đặt lại Lỗi PC của bạn trong Windows 10
 • 6 bản sửa lỗi cho Windows không thể giao tiếp với thiết bị hoặc lỗi tài nguyên
 • Cách kiểm soát tốc độ quạt máy Mac của bạn
 • Giải thích 5 tiếng ồn kỳ lạ bên trong máy tính của bạn
 • Cách khắc phục lỗi bản dựng này của Windows sẽ sớm hết hạn trong Windows 10
 • Đã đến lúc tin tưởng CCleaner một lần nữa?
 • 6 bản sửa lỗi cho mã dừng trang bị hỏng phần cứng bị lỗi trong Windows 10
 • Khắc phục lỗi PC của bạn gặp sự cố và cần khởi động lại
 • Tại sao Windows bị sự cố? 9 lý do phổ biến nhất
 • Cách ngăn máy tính Windows của bạn thức dậy ngẫu nhiên
 • Làm thế nào để làm sạch bàn phím của bạn và khử trùng vi rút và vi khuẩn
 • 5 giải pháp thay thế mạnh mẽ cho Windows Task Manager
 • Bạn thực sự cần bao nhiêu RAM?
 • 10 thủ thuật Windows Task Manager có thể bạn chưa biết
 • Cách dọn dẹp màn hình Windows của bạn một lần và mãi mãi
 • Làm thế nào để ngăn máy tính quá nóng và giữ cho PC của bạn mát mẻ
 • Cách tối ưu hóa tốc độ tải xuống của Steams trong Windows 10
 • Cách cài đặt ổ cứng mới để thay thế ổ cứng cũ
 • 5 ứng dụng miễn phí tốt nhất để kiểm tra dung lượng ổ đĩa trên máy Mac
 • Cách xóa ổ cứng của bạn khi vẫn còn nguyên vẹn hệ điều hành
 • Tôi có thể sử dụng lại nguồn điện của máy tính cũ trong máy tính mới không?
 • Các bộ phận cơ bản của máy tính và cách nâng cấp chúng
 • Cách sửa các lỗi ổ đĩa CD, DVD và Blu-Ray thường gặp
 • Cách xóa Thư mục Camera Roll và Ảnh đã Lưu trong Windows 10
 • 7 cách sửa lỗi tìm kiếm trên Windows File Explorer
 • Cách truy cập BIOS trên máy tính Windows 8
 • Máy Mac của bạn chạy chậm? 10 mẹo đơn giản để tăng tốc độ
 • Giải thích về BIOS:Thứ tự khởi động, Bộ nhớ video, Lưu, Đặt lại &Mặc định tối ưu
 • Con trỏ MacBook nhảy khi đang gõ? 7 bản sửa lỗi cần thử
 • PC của bạn sử dụng bao nhiêu năng lượng? (Và 8 cách để cắt giảm)
 • 5 Dấu hiệu Cảnh báo Máy Mac của bạn gặp sự cố (Và phải làm gì với chúng)
 • 7 mẹo để tiết kiệm tiền khi sửa chữa PC
 • Cách sửa chữa ổ đĩa cứng đã chết để khôi phục dữ liệu
 • Cách thay đổi liên kết tệp và chương trình mặc định của Windows 10
 • Cách làm sạch màn hình máy tính một cách an toàn và dễ dàng
 • Cách đảm bảo máy tính của bạn có thể chạy Windows 10
 • Cách khởi động ở chế độ an toàn trên Windows 10
 • 4 lý do tại sao bạn có thể muốn cài đặt lại macOS
 • Cách khôi phục cài đặt gốc cho máy tính xách tay HP của bạn
 • Bluetooth không hoạt động trong Windows 10? 10 cách để khắc phục sự cố ghép nối
 • Sự cố đồng bộ hóa với OneDrive trên Windows 10? Dưới đây là 10 cách sửa chữa dễ dàng
 • 7 nhiệm vụ quan trọng về bảo trì Windows mà bạn nên làm thường xuyên hơn
 • 5 cách thông minh để sử dụng chất nhờn hoặc bột bả làm sạch tự làm
 • Giữ cho máy Mac của bạn luôn ở trạng thái tốt nhất với CleanMyMac X
 • Lỗi nội bộ của bộ lập lịch video:8 bản sửa lỗi cho mã dừng Windows 10 này
 • Tối ưu hóa PC của bạn để chơi game với 4 tinh chỉnh quan trọng này
 • 6 cách để kiểm tra phiên bản .NET Framework nào được cài đặt
 • 7 dấu hiệu cảnh báo Máy tính của bạn sắp gặp sự cố (Và phải làm gì)
 • Macrium Reflect:Đánh giá công cụ sao lưu Windows miễn phí
 • Hướng dẫn cài đặt Windows 10:Cách thực hiện mọi thứ và mọi thứ
 • 7 trang web quét và diệt vi rút trực tuyến miễn phí tốt nhất
 • Các loại cáp máy tính khác nhau mà bạn cần biết là gì?
 • Cách làm sạch Apple Watch của bạn một cách an toàn và hiệu quả trong 4 bước
 • 10 mẹo bảo trì iPhone để giữ cho thiết bị của bạn hoạt động trơn tru
 • Cách làm sạch cổng sạc iPhone
 • Cách cài đặt lại macOS cho máy Mac nhanh và sạch
 • Cách Cat-Proof Máy tính xách tay và Khu vực bàn làm việc của bạn
 • Tại sao bàn phím MacBook bị gãy dễ dàng như vậy (Và cách sửa phím bị kẹt)
 • Cách thay đổi thứ tự khởi động trên PC của bạn (Vì vậy, bạn có thể khởi động từ USB)
 • Hướng dẫn hoàn chỉnh về cài đặt quyền riêng tư của Windows 10
 • Cách sửa lỗi Master Boot Record trong Windows 10
 • Cách cập nhật Windows, Ứng dụng và Trình điều khiển:Hướng dẫn Hoàn chỉnh
 • CleanMyPC bao gồm tất cả các nhu cầu bảo trì máy tính của bạn
 • 7 sai lầm phổ biến làm chậm máy Mac của bạn
 • Cách sử dụng phương pháp KonMari để phân tích cuộc sống kỹ thuật số của bạn
 • Cách di chuyển thư mục người dùng của bạn trong Windows 10
 • 7 dự án cuối tuần để có trải nghiệm Windows tốt hơn
 • Tăng tốc Windows với 10 thủ thuật và hack
 • Hướng dẫn sao lưu và khôi phục Windows
 • 9 Tính năng Cài đặt Mới trong Bản cập nhật Windows 10 Fall Creators
 • Trình quản lý phân vùng Windows miễn phí tốt nhất cho nhu cầu của bạn
 • 13 bản sửa lỗi tự làm cho các sự cố máy tính và máy tính xách tay thường gặp
 • 7 công cụ Windows miễn phí để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại
 • Tôi có nên tháo pin máy tính xách tay của mình để tăng tuổi thọ của nó không?
 • Tại sao Windows tự động lưu sổ đăng ký?
 • Tại sao các tệp tạm thời của Windows không bị xóa tự động?
 • Cách quản lý phân vùng và dung lượng ổ cứng trong Windows 10
 • 4 công cụ để quản lý và kiểm soát việc tắt máy của Windows
 • 5 điều Windows có thể tự động xóa khi tắt máy
 • 7 ứng dụng tuyệt vời để xem mức sử dụng đĩa trong Linux
 • 10 trang web hàng đầu để khắc phục sự cố máy tính và hỗ trợ kỹ thuật
 • 5 phần mềm dọn dẹp sổ đăng ký miễn phí hàng đầu giúp cải thiện hiệu suất máy tính
 • 7 sai lầm khi bảo trì Windows mà bạn không bao giờ nên mắc phải
 • Cách tắt tính năng bảo trì tự động của Windows và việc cần làm thay thế
 • Cách dễ dàng loại bỏ trình điều khiển cũ khỏi Windows
 • Khắc phục sự cố Windows cho Dummies
 • Cách đặt kết nối Wi-Fi và Ethernet của bạn là được đo trong Windows 10
 • Cách làm sạch màn hình, vỏ, bàn phím và quạt máy tính xách tay của bạn
 • Cách tiết kiệm dung lượng đĩa trong Windows 10
 • Cách cài đặt lại Windows 10 mà không làm mất dữ liệu của bạn
 • Cách thiết lập ổ cứng thứ hai trong Windows:Phân vùng
 • Đẩy PC của bạn lên hiệu suất cao nhất với cơ chế hệ thống
 • 6 Mẹo và Thủ thuật CCleaner để làm sạch hiệu quả máy tính của bạn
 • Cách tùy chỉnh menu Gửi tới Nhấp chuột phải trong Windows 10
 • Cách làm cho tất cả thời gian trên PC của bạn khớp với đồng bộ hóa đồng hồ nguyên tử
 • Cách ngăn Spotify làm lãng phí dung lượng đĩa
 • 10 bản sửa lỗi nhanh để làm cho máy tính Windows của bạn nhanh hơn
 • 5 công cụ bảo trì máy tính miễn phí hàng đầu mà bạn nên biết
 • CleanMem - Trình dọn dẹp bộ nhớ Windows hoạt động?
 • Cách cập nhật BIOS UEFI của bạn trong Windows
 • Cách ước tính tuổi thọ còn lại của ổ SSD của bạn
 • 7 tính năng CHKDSK Nifty để sử dụng trong Windows 10
 • Cách sửa máy tính chạy chậm của bạn
 • Cách sửa lỗi Windows Store và các ứng dụng của nó trong Windows 10
 • Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu để ép xung CPU
 • Các chương trình hàng đầu có thể làm cho máy tính của bạn chạy nhanh hơn
 • Khi Windows Update bị kẹt, hãy thử cách này
 • Cách sử dụng Windows Performance Monitor như một người dùng thành thạo
 • 5 điều cần biết trước khi nâng cấp phần cứng máy tính xách tay của bạn
 • 5 điều chỉnh tốc độ máy tính sai được tiết lộ và việc cần làm thay thế
 • Mọi thứ bạn cần biết về RAM &quản lý bộ nhớ
 • Cách dọn dẹp PC Windows 10 của bạn mà không cần sử dụng CCleaner
 • Làm thế nào để tránh lừa đảo sửa chữa máy tính và hỗ trợ kỹ thuật
 • 3 lý do để bắt đầu sử dụng màn hình độ tin cậy trong Windows
 • 4 cách Windows 10 lãng phí băng thông Internet của bạn
 • Cách tăng tốc Windows 10 từ khởi động đến tắt máy
 • 12 Nâng cấp Máy tính và Không gian làm việc Bạn có thể Làm trong Cuối tuần
 • Bộ lập lịch tác vụ Windows 10 cung cấp cho bạn nhiều sức mạnh hơn
 • 15 tác vụ nâng cao PowerShell có thể xử lý trong Windows 10
 • 8 công cụ Windows tiết kiệm PC bạn không được bỏ qua
 • Cách thay đổi địa chỉ MAC của bạn trên Windows
 • Cách nén RAM cải thiện khả năng đáp ứng của bộ nhớ trong Windows 10
 • 5 lý do khiến Apple sai về PC Windows cũ
 • Danh sách kiểm tra và bộ công cụ làm sạch mùa xuân cho PC chạy Windows của bạn
 • 7 thứ công nghệ hoàn toàn gây lãng phí tiền bạc
 • Cách cải thiện hiệu suất của Windows với hệ thống tệp mới
 • Cách giải quyết vấn đề cập nhật Windows trong 5 bước đơn giản
 • 5 thói quen đơn giản để ngăn máy tính của bạn chạy chậm
 • Tại sao nên nâng cấp Windows khi kết thúc hỗ trợ mở rộng
 • 8 sai lầm khi bảo trì PC làm giảm tuổi thọ phần cứng của bạn
 • 3 điều công nghệ bạn có thể tự làm và tiết kiệm tiền
 • 6 Sự cố Nâng cấp Windows Phổ biến &Cách Khắc phục Chúng
 • Cách không vô tình lộn xộn Windows Registry
 • Tại sao Microsoft lại giết bảng điều khiển Windows
 • 5 cài đặt bạn phải kiểm tra sau khi cập nhật Windows 10 Fall Update
 • Xóa các mục khởi động của Windows để sửa máy tính chạy chậm của bạn miễn phí
 • 6 bước bắt buộc để nâng cấp an toàn lên Windows 10
 • Bảo trì Windows 10:Những gì đã thay đổi và những gì bạn cần xem xét
 • Cách giải phóng dung lượng lưu trữ để chạy Windows 10
 • Những điều bạn nên biết về dự phòng và sao lưu
 • Command Prompt so với Windows PowerShell:Sự khác biệt là gì?
 • 7 Mẹo chuyển từ Mac sang Windows
 • 10 thói quen Windows cơ bản mà bạn nên trau dồi
 • Ưu và nhược điểm của cập nhật cưỡng bức trong Windows 10
 • Cách xem tất cả thông tin máy tính của bạn bằng tập lệnh VBA trong Excel đơn giản
 • Không thể xem thông báo nâng cấp Windows 10? Đây là cách để kích hoạt nó.
 • Cách tìm và sửa trình điều khiển màn hình AMD hoặc ATI trong Windows
 • Cách giải quyết lỗi cập nhật Windows mã 646
 • Khám phá BIOS của bạn và tìm hiểu cách tận dụng nó
 • CHKDSK có bị mắc kẹt không? Các bản sửa lỗi khi kiểm tra đĩa không hoạt động
 • 5 thông số kỹ thuật ít được biết đến có thể làm chậm máy tính của bạn
 • 7 tác vụ phổ biến Dấu nhắc lệnh của Windows trở nên nhanh chóng và dễ dàng
 • Khôi phục hệ thống khi khởi động lại - Đóng băng sâu cài đặt Windows của bạn bằng các công cụ miễn phí
 • Công cụ dọn dẹp Windows tốt nhất có trình phân tích đĩa
 • Windows Gets A Package Manager - Tải xuống phần mềm tập trung thông qua OneGet
 • Tăng năng suất của bạn với Windows PowerShell Scripts
 • Cách cài đặt &gỡ cài đặt hàng loạt chương trình Windows
 • Làm thế nào để thực sự tăng tốc máy tính của bạn - Những lầm tưởng phổ biến &Việc cần làm thay thế
 • Nhiệt ảnh hưởng đến máy tính của bạn như thế nào, và bạn có nên lo lắng?
 • Bạn mới sử dụng Windows? Những lời khuyên này sẽ giúp bạn sống sót
 • Làm thế nào để loại bỏ Bloatware và tránh nó trên máy tính xách tay mới
 • Có vấn đề về Windows? Có thể có một Microsoft Hotfix
 • Hiểu thư viện Windows 8 để tăng dung lượng lưu trữ
 • Sử dụng phần mềm PC Cleaner này để giữ cho Windows hoạt động trơn tru
 • Cách kích hoạt Windows 8 sau khi cài đặt hoặc nâng cấp phần cứng
 • Tăng tốc máy tính của bạn &sửa lỗi với WinOptimizer 11
 • 10 Dấu Hiệu Máy Tính Của Bạn Bị Nhiễm Virus
 • Tốc độ RAM không chạy như quảng cáo? Hãy thử Bật XMP nhưng hãy chú ý!
 • 5 thủ thuật để bộ phận CNTT của bạn giúp bạn nhanh hơn
 • Bắt kịp bảo trì PC &Xóa hệ thống của bạn với Glary Utilities Pro
 • Máy Mac của bạn có thực sự cần các công cụ như MacKeeper không?
 • Windows có phải đóng cửa vĩnh viễn không? Thử cái này!
 • Tại sao việc khởi động lại máy tính của bạn lại khắc phục được nhiều vấn đề như vậy?
 • 3 dự án sử dụng máy tính ngừng hoạt động khi cài đặt lại Windows
 • Máy tính chậm? 4 cách để tăng tốc mọi thứ
 • IObit Advanced SystemCare 7:Một tiện ích tất cả trong một tuyệt vời
 • Xóa các tệp lớn không mong muốn với DiskWave cho Mac
 • Cách xóa ảnh trùng lặp khỏi máy Mac của bạn
 • 5 mẹo bảo trì máy tính xách tay để kéo dài tuổi thọ của nó
 • 6 cách để giải phóng dung lượng trên máy tính Windows của bạn
 • 10 Thứ Giá Rẻ Nên Mang Theo Trong Bộ Công Cụ Công Nghệ Của Bạn
 • Cách thay thế hoặc nâng cấp SSD trong máy tính bảng Windows 8 của bạn
 • Cải thiện sức khỏe ổ cứng của bạn với Drive Genius 3 cho Mac [Tặng phẩm]
 • Hai cách để hạ nhiệt cho CPU Intel quá nóng bị lỗi của bạn
 • Cách khắc phục sự cố và sửa chữa máy tính xách tay bị hỏng
 • Tự động hóa bảo trì máy tính của bạn với Ashampoo WinOptimizer 10 [Tặng phẩm]
 • Đĩa khởi động gần đầy? 6 mẹo tiết kiệm dung lượng cho máy Mac bị mắc lỗi nghiêm trọng
 • Tôi có nên gỡ bỏ phần mềm nào để gỡ cài đặt không?
 • 4 phần hệ thống Windows mà bạn nên cẩn thận hơn
 • 3 lỗi Windows 98 đáng xem lại
 • 2 Công cụ và Cách quản lý Thư viện Windows của bạn
 • 6 cách an toàn nhất để sao lưu và khôi phục tệp của bạn trong Windows 7 và 8
 • Các công cụ hàng đầu để quản lý và bảo trì SSD của bạn
 • Cách khôi phục, làm mới hoặc đặt lại cài đặt Windows 8 của bạn
 • So sánh các chất tẩy rửa:CCleaner so với Slimcleaner và IObit Advanced SystemCare
 • Che các tuyến đường của bạn với 3 công cụ xóa dữ liệu không thể chấp nhận này
 • 10 lỗi bảo trì máy tính phổ biến mà bạn có thể tránh
 • CleanMyDrive dọn dẹp sau máy Mac nên bạn không cần phải làm
 • 7 cách để đảm bảo chiếc máy tính thân yêu của bạn sẽ không bao giờ cần sửa chữa
 • 3 cách để thổi luồng sinh khí mới vào ổ cứng cũ
 • Hãy chuẩn bị:Đây là những tệp quan trọng mà bạn nên sao lưu
 • Cách thực hiện nghiên cứu của bạn trước khi bạn tải xuống phần mềm miễn phí
 • PC của bạn tốn bao nhiêu tiền để chạy?
 • Bắt đầu thuận lợi trên Bộ công cụ USB của bạn với Trung tâm điều khiển hệ thống Windows
 • Cách Undervolting giảm nhiệt và tăng tuổi thọ pin
 • SpeedFan cho biết tất cả:Một ứng dụng Windows miễn phí để theo dõi mọi khía cạnh của nhiệt độ hệ thống của bạn
 • Dịch vụ Fix It của Microsoft có thực sự tốt không? [Kiểm tra MakeUseOf]
 • OUTDATEfighter:Giữ cho máy tính của bạn được cập nhật và không có phần mềm Bloatware với công cụ tuyệt vời này [Windows]
 • Busted - Cách đối phó với màn hình bị hỏng trên máy tính xách tay của bạn
 • Bạn có biết Windows 8 có tích hợp máy thời gian sao lưu không?
 • Bước ra khỏi máy chạy bộ - 8 lý do không nên nâng cấp hệ điều hành của bạn
 • Cách giải quyết vấn đề khởi động Windows 8
 • Bạn vừa đổ nước hoặc cà phê vào máy tính xách tay của mình - Đây là những gì bạn nên làm
 • WizTree có thể giúp bạn tìm ra nguyên nhân nào đang gây tốn dung lượng đĩa của bạn [Windows]
 • Làm sạch &tối ưu hóa máy tính của bạn để có hiệu suất tốt hơn với WinOptimizer
 • Nhận một máy tính mới, Phần 3:Các chương trình cần thiết và cách cài đặt chúng một cách hiệu quả
 • 10 điều khó chịu về Windows mà bạn có thể thoát khỏi ngay bây giờ
 • Truy cập ổ cứng cũ mà không cần lấy máy tính của bạn:Đây là các tùy chọn của bạn
 • Xóa các tệp trùng lặp một cách nhanh chóng với các công cụ này
 • Game On:Mẹo và ứng dụng hữu ích để tối ưu hóa Windows cho trò chơi
 • Kiểm soát quét vi rút từ dòng lệnh với Clam Antivirus [Linux]
 • Làm thế nào để quạt PC của bạn chạy mát và yên tĩnh với 3 mẹo đơn giản rẻ và nhanh
 • Cách cài đặt một quạt làm mát PC mới
 • Trình gỡ cài đặt tuyệt đối:Không giải quyết cho mặc định, một giải pháp tốt hơn để xóa phần mềm [Windows]
 • 7 Windows 8 Niggles đã được giải quyết
 • GParted Live CD:Một cách nhanh chóng để chỉnh sửa các phân vùng chính của bạn [Linux]
 • IObit Smart Defrag:Công cụ tối ưu hóa &chống phân mảnh ổ cứng tuyệt vời [Windows]
 • CrystalDiskMark &​​CrystalDiskInfo - Chẩn đoán đĩa có giá trị miễn phí [Windows]
 • Kiểm tra PC của bạn nhanh chóng và miễn phí với Công cụ diệt vi-rút Kaspersky
 • Double Driver giúp sao lưu và khôi phục trình điều khiển của bạn dễ dàng hơn bao giờ hết [Windows]
 • 7 sự thất vọng về Windows mà bạn có thể nhanh chóng khắc phục
 • Các công cụ chi phí thấp mà mọi Techie cần
 • Bí ẩn của Trình quản lý tác vụ Windows 7:Tại sao bạn không cần một giải pháp thay thế
 • Nâng cấp PC của bạn? Năm cách để giữ giá giảm
 • Hiện đại hay bị phá vỡ? Mẹo quan trọng để gỡ rối ứng dụng Windows 8
 • Cách làm cho Windows 8 chạy nhanh hơn:8 mẹo để cải thiện hiệu suất
 • Xinorbis là một trình phân tích đĩa miễn phí &di động cho hệ thống tệp Windows
 • 4 bước để loại bỏ hoàn toàn phần mềm có sự cố hoặc phần mềm xấu [Windows]
 • Diệt Virus Windows bằng Ubuntu Live CD
 • Giữ các tệp nhật ký &tệp tạm thời được kiểm soát bằng tập lệnh Windows này
 • Tại sao bạn cần sao lưu ngay bây giờ và 6 lý do tại sao bạn chưa hoàn thành xong rồi
 • Cách khởi động Windows nhanh hơn bao giờ hết
 • 3 bước đơn giản để khắc phục sự cố máy tính của bạn
 • Tại sao bạn không bao giờ nên nhờ bạn bè hoặc gia đình sửa máy tính của mình [Ý kiến]
 • Giảm béo đối với Trung đoàn bảo mật Windows của bạn:Nó có thể hữu ích
 • Loại bỏ PC của bạn khỏi các dấu trang lỗi thời, tệp trùng lặp, phím tắt bị hỏng và thư mục trống [Windows]
 • Bạn nên nâng cấp hoặc sửa chữa máy tính của bạn?
 • Cant Đứng Sự Chậm? 10 lý do hàng đầu cho hiệu suất máy tính kém
 • 2 giải pháp thay thế di động và ít được biết đến hơn cho CCleaner [Windows]
 • GeekUninstaller sẽ gỡ cài đặt các chương trình mà bạn nghĩ là không thể [Windows]
 • Bạn có cần bảo vệ máy tính của mình khỏi nam châm không?
 • Tiết kiệm dung lượng ổ cứng bằng cách tìm và xóa các tệp trùng lặp
 • Cách Đảm bảo Khôi phục Hệ thống Windows hoạt động khi bạn cần
 • Cách sắp xếp các tệp Windows bằng cả SSD và HDD
 • 3 Tiện ích chống phân mảnh tuyệt vời &Tại sao bạn vẫn cần chống phân mảnh trong năm 2012
 • Làm mát bằng nước là gì và bạn có nên sử dụng nó? [Giải thích về MakeUseOf]
 • Giữ cho PC của bạn hoạt động trơn tru với Glary Utilities Pro
 • Parted Magic:Một hộp công cụ ổ cứng hoàn chỉnh trên một đĩa CD trực tiếp
 • Làm thế nào để tìm ra lý do tại sao PC của bạn không khởi động
 • System Mechanic 11:Tinh chỉnh PC của bạn và tăng hiệu suất ngay lập tức [Giveaway]
 • Bộ công cụ Piriforms cho phép bạn kiểm soát việc bảo trì PC [Windows]
 • Không bao giờ phải xấu hổ vì máy tính của bạn Loa lại phát ra âm thanh [Windows]
 • Cách đảm bảo Windows 7 sẽ khởi động sau khi thay đổi bo mạch chủ
 • Đừng tin vào sự cường điệu:Trình dọn dẹp sổ đăng ký không làm cho Windows nhanh hơn
 • Advanced SystemCare 6 Beta 2.0 - Bác sĩ PC của riêng bạn [Windows]
 • Màn hình độ tin cậy của Windows 7 là gì và cách khai thác tối đa nó
 • Chỉ số trải nghiệm Windows là gì và cách tối đa hóa nó
 • Tăng tốc và bảo trì PC của bạn với Auslogics BoostSpeed ​​5.4 [Giveaway]
 • Quản lý và ngăn nắp khay hệ thống Windows 7
 • Nâng cấp phần cứng Hardcore:Cách cài đặt hoặc thay thế CPU của riêng bạn
 • Tránh các lỗi và lỗi ổ cứng Linux với các công cụ này
 • Khi không tiết kiệm được năng lượng:Khắc phục sự cố về chế độ ngủ đông của Windows 7
 • Cách hoán đổi ổ DVD Macbook của bạn thành ổ SSD
 • Giải quyết vấn đề tốc độ USB, thiết bị này có thể gây lỗi nhanh hơn
 • 3 mẹo hàng đầu để duy trì hiệu suất &kéo dài tuổi thọ ổ SSD của bạn
 • Cuối cùng thì mọi máy tính đều chết:Tìm hiểu bộ phận nào có thể hỏng và phải làm gì về nó
 • Có tất cả các công cụ khắc phục sự cố máy tính của bạn ở một nơi với D7
 • Backup4all Pro:Một giải pháp hoàn chỉnh cho Windows Backup [Giveaway]
 • Làm thế nào để giữ cho máy tính của bạn yên tĩnh với giá rẻ
 • Khai thác nhiều hơn từ pin của bạn với Jupiter [Linux]
 • Giải pháp sao lưu bộ ba tối ưu cho máy Mac của bạn [Mac OSX]
 • Bạn có nên chú ý hơn đến các báo cáo lỗi phần mềm Windows không? [Geeks cân nhắc]
 • Cách biến PC của bạn trở thành PC Signature của Microsoft mà không cần trả 99 đô la
 • 4 điều bạn tuyệt đối phải kiểm tra trước khi nâng cấp máy tính để bàn
 • Cách sao lưu các PC với nhau qua Internet bằng cách sử dụng Crash Plan cá nhân
 • 5 cách để mang lại cho một chiếc máy tính xách tay cũ một cuộc sống mới
 • 3 lý do tại sao bạn có thể muốn biên dịch hạt nhân của riêng mình [Linux]
 • 3 trang web hàng đầu để kiểm tra xem phần cứng của bạn có được Linux hỗ trợ hay không
 • 5 lý do tại sao bạn nên cập nhật nhân của mình thường xuyên [Linux]
 • Tối ưu hóa hiệu suất đĩa của bạn với Auslogics Disk Defrag Pro [Giveaway]
 • Cách cảnh báo lỗi ổ cứng sắp xảy ra
 • Thuận tiện vá Windows &Tất cả các chương trình với Patch My PC
 • Danh sách kiểm tra vệ sinh mùa xuân cho PC của bạn Phần 2:Xóa rác và giải phóng dung lượng lãng phí [Windows]
 • Danh sách kiểm tra vệ sinh mùa xuân cho PC của bạn Phần 1:Làm sạch phần cứng
 • Đặt mình khác biệt khi nâng cấp và sửa chữa PC để kiếm sống
 • Tìm hiểu xem ổ cứng của bạn khỏe và nhanh như thế nào với hai ứng dụng Windows miễn phí này
 • Nâng cấp Windows lên tốc độ với Auslogics BoostSpeed ​​5
 • 5 cách để khởi động Linux nhanh hơn
 • Cách mở khóa máy tính của bạn sau khi quên thông tin đăng nhập Windows của bạn
 • Các ứng dụng bảo mật Windows mặc định đáng tin cậy như thế nào?
 • Công cụ loại bỏ phần mềm độc hại của Microsoft - Nó hoạt động tốt như thế nào?
 • 3 lý do tại sao bạn nên chạy các bản cập nhật và bản vá bảo mật Windows mới nhất
 • Phiên bản đầy đủ của CCleaner hiện đã được phát hành cho Mac
 • Tại sao bạn có quá nhiều đồ đạc trên máy tính của mình và phải làm gì về nó [Ý kiến]
 • ClamWin, Giải pháp chống vi-rút mã nguồn mở cho PC của bạn [Windows]
 • Cách cập nhật trình điều khiển cạc video của bạn một cách an toàn &dễ dàng
 • Cách kiểm soát các dịch vụ đang chạy bằng lệnh SC [Windows]
 • Sắp xếp các đống tệp và nội dung khác của bạn với Stuff Organizer [Windows]
 • 3 cơn ác mộng máy tính tồi tệ nhất của tôi. Cái nào là của bạn?
 • Tắt các kết nối không mong muốn với PC của bạn bằng CloseTheDoor
 • Sao lưu toàn bộ ổ cứng của bạn với Sao lưu và khôi phục lại
 • Cách tạo công cụ sao lưu dữ liệu với SyncToy &VB Script
 • AppTimer:Nhận thời gian khởi động cho mục đích đo điểm chuẩn [Windows]
 • Lấy lại dung lượng ổ cứng bị lãng phí của bạn với CleanMyPC [Giveaway]
 • Giải thích về các tùy chọn nguồn và chế độ ngủ của Windows 7
 • Giữ cho Windows của bạn luôn mới như mới với DrivePurge
 • 5 cách để dọn dẹp máy tính của bạn bằng tập lệnh tự động [Windows]
 • Khi nào thì có thể mượn hoặc tải xuống đĩa cài đặt Windows
 • Tinh chỉnh Windows 7 và tìm hiểu thêm về máy tính của bạn với EnhanceMySe7en
 • Cách định dạng lại ổ đĩa FAT32 của bạn thành NTFS - Và những lợi ích của việc làm đó
 • 5 cách dễ dàng để loại bỏ Windows Bloat trên PC của bạn
 • Tối ưu hóa hệ thống của bạn để chạy tốt nhất với CCleaner
 • Tại sao không thể khôi phục dữ liệu từ ổ cứng bị ghi đè [Giải thích về công nghệ]
 • Tìm các hình ảnh trùng lặp và tương tự trên ổ cứng của bạn với các hình ảnh tương tự [Windows]
 • Cách phân vùng ổ cứng ngoài để sử dụng PC [Mac]
 • Defraggler:Phần mềm chống phân mảnh tốt hơn cho Windows
 • Xóa các tệp tạm thời một cách nhanh chóng và kín đáo với trình duyệt dọn dẹp [Windows]
 • GetFoldersize tính toán mức sử dụng đĩa cứng một cách nhanh chóng và dễ dàng [Windows]
 • Đưa PC Windows của bạn trở lại hình dạng như cũ với WinUtilities
 • Cách tự động giữ cho Windows 7 sạch các tệp lỗi thời
 • Khởi động nhiều đĩa CD trực tiếp từ một đĩa USB với YUMI [Windows]
 • Môi trường khôi phục Windows là gì và nó hoạt động như thế nào?
 • 7 mẹo và tinh chỉnh Netflix phải sử dụng cho người dùng Windows
 • Microsoft đang đổi thương hiệu cho ứng dụng điện thoại của bạn
 • Cách sửa lỗi bảng điều khiển NVIDIA bị thiếu trong Windows 11 và 10
 • Cách chuyển từ 2.4GHz sang 5GHz trong Windows 10
 • 5 mẹo nhanh để nhập thông minh hơn với bàn phím ảo Windows 10
 • Cách khắc phục Call of Duty:Warzone không khởi chạy trên Windows 11 và 10
 • Cách giải quyết Windows không thể tự động phát hiện lỗi cài đặt proxy mạng
 • Cách di chuyển các ứng dụng &chương trình đã cài đặt trong Windows 10 và 11
 • 6 thủ thuật khi Windows 10 không ngắt ổ USB
 • Thu phóng có sử dụng quá nhiều CPU trên Windows không? Đây là 7 cách để khắc phục nó
 • Cách thay đổi biểu tượng ổ đĩa của File Explorer trong Windows 11 và 10
 • Cách thay đổi hành động tệp kéo và thả mặc định trong Windows 11 và 10
 • 8 chủ đề trò chơi video miễn phí cho Windows 10
 • Cách tùy chỉnh tường lửa Windows của bạn với Windows Firewall Control
 • Ngăn xem trước không hoạt động trong Windows 10? 8 cách để khắc phục nó
 • Cải thiện năng suất của bạn với 7 tính năng Windows 10 tích hợp này
 • Không thể chọn nhiều tệp trong Windows 10 hoặc 11? Đây là những gì phải làm
 • OBS Studio không ghi trong Windows 10? Hãy thử các bản sửa lỗi này
 • Làm cho Windows 11 trông giống như Windows 10 với ExplorerPatcher
 • Cách chọn GPU ưa thích cho ứng dụng trên Windows 10
 • Cách thay đổi địa chỉ IP của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng
 • Những điều bạn nên biết về cách sử dụng trình điều khiển Windows trên Steam Deck
 • Cách tùy chỉnh Alt + Tab Switcher trong Windows 10
 • Tiết kiệm tiền mặt với $ 12 Windows 10 và $ 26 Giấy phép trọn đời Microsoft Office chính hãng
 • Cách tạo lối tắt máy in trên Windows 10
 • Cách sửa lỗi tính năng in thành PDF bị thiếu trong Windows 11/10
 • API Microsofts DirectStorage sẽ tác động như thế nào đến trò chơi PC
 • Giấy phép trọn đời Windows 10 chính hãng chỉ $ 12, Office $ 26, giảm giá lớn trong tháng 3
 • Cách sửa lỗi Fortnite không lưu cài đặt trò chơi trong Windows 11 và 10
 • Cách thêm màn hình 3D vào Windows 11 và 10
 • Cách kích hoạt quản lý nhóm và người dùng cục bộ trong Windows 11 và 10 Home Edition
 • Cách sửa lỗi DRIVER CORRUPTED EXPOOL trên Windows 10
 • 7 cách khắc phục lỗi “Bảng điều khiển quản lý Microsoft đã ngừng hoạt động”
 • 7 cách để khắc phục cài đặt độ phân giải màn hình không truy cập được trên Windows
 • Cách khắc phục độ trễ chuột trong Windows 11 và 10
 • Dịch vụ Antimalware có thể thực thi được đang làm hỏng bộ nhớ của bạn không? Đây là cách để tắt nó
 • Cách chuyển đổi BIOS kế thừa sang UEFI trong Windows 10 và 11
 • Nhận Giấy phép Windows 10 và Microsoft Office giá rẻ $ 13 và $ 27:Tiết kiệm tới 91%
 • Đặt lại PC Windows của bạn không thực sự xóa sạch mọi thứ, Microsoft nói
 • Cách khắc phục thông báo ứng dụng Xbox không hoạt động trong Windows 10
 • Cách khắc phục Đồng hồ báo thức không hoạt động trong Windows 10
 • Cách khắc phục tùy chọn cập nhật Windows bị xám và tạm dừng trong Windows 11 và 10
 • Sự khác biệt giữa Windows 32-Bit và 64-Bit là gì?
 • Cách tùy chỉnh hoàn toàn cài đặt chế độ ngủ trên Windows 10 của bạn
 • Phiên bản Windows 10 LTSC là gì?
 • Cách đặt lại ứng dụng cài đặt trong Windows 10
 • Cách tự động tắt PC chạy Windows 10 và 11 khi không hoạt động
 • Cách tắt Caps Lock trong Windows 10 và 11
 • Cách thay đổi cài đặt Gamma của PC Windows 10 và 11 của bạn
 • 5 cách để khôi phục các nút trên thanh tiêu đề, thu nhỏ, phóng to và đóng trong Windows 10
 • 5 cách để sửa chữa bàn phím có đèn nền của bạn khi nó không hoạt động trên Windows
 • Cách cài đặt Trình giả lập iOS trên PC chạy Windows 10
 • Cách khắc phục sự cố Microsoft Teams trên Windows 11 và 10
 • 7 cách sửa lỗi Firefox không tải trang trong Windows 10
 • Cách khắc phục Windows 10 bị đóng băng
 • Cách sửa lỗi Windows Media Center trên Windows
 • Ghi được $ 15 Giấy phép Windows 10 và $ 28 Microsoft Office trọn đời:Tiết kiệm 91% trong Giảm giá tháng Hai
 • Cách để Loa Bluetooth và Máy tính Windows 10 phát âm thanh đồng thời
 • Mọi thứ bạn cần biết về Chế độ an toàn từ Microsoft trong Windows
 • 7 cách khắc phục DATA_BUS_ERROR trên PC chạy Windows của bạn
 • Trình giả lập Nintendo Switch tốt nhất dành cho Windows
 • Cách đồng bộ hóa nhiều tài khoản Google Drive trên Windows
 • Cách sửa lỗi Microsoft Edge chạy chậm trên Windows 10 và Windows 11
 • Cách mang lại các trò chơi Windows 7 và XP cổ điển trên Windows 10 và 11
 • Nhận mã lỗi 0x80071AB1 khi cài đặt .NET? Đây là cách khắc phục
 • 8 cách để khắc phục lỗi truy cập Steam bị từ chối trên Windows
 • 8 cách sửa biểu tượng trống trên Windows 10
 • Đây là cách Cộng đồng Microsoft có thể giúp giải quyết vấn đề Windows của bạn
 • 7 cách bạn đang làm cho PC chạy Windows của mình dễ bị tấn công
 • Cách khắc phục The Witcher 3 Wild Hunt không khởi chạy trong Windows 10 hoặc 11
 • XInput và DirectInput có nghĩa là gì?
 • Hướng dẫn quay phim màn hình trên Windows với phần mềm AMD
 • 5 thủ thuật thú vị bạn có thể làm trong Command Prompt
 • 7 cách để sửa lỗi tập tin Dropbox không đồng bộ hóa đúng cách trong Windows
 • 10 lý do tại sao mọi người từ bỏ Linux cho Windows và tại sao họ sai
 • Phím phương tiện không hoạt động? Đây là cách khắc phục chúng trên Windows 10
 • Khối lượng tuyệt đối là gì? Cách bật hoặc tắt nó trong Windows 10
 • Bạn vẫn nghĩ Microsoft Defender là xấu? Nghĩ lại, nói AV-TEST
 • Cách khắc phục bộ điều hợp cục bộ không hỗ trợ lỗi trạng thái bộ điều khiển năng lượng thấp quan trọng trên Windows
 • Cách khắc phục lỗi Vui lòng đợi cho đến khi chương trình hiện tại hoàn thành. Lỗi gỡ cài đặt trên Windows
 • Cách thêm tab vào Windows File Explorer với QTTabBar
 • Cách thiết lập và truy cập bóng đèn LIFX của bạn trên Windows
 • Menu Windows Power là gì?
 • Cách khắc phục lỗi NTFS_FILE_SYSTEM BSOD trên Windows 10
 • Giấy phép trọn đời Windows 10 chỉ với $ 14:Kết thúc tháng 1 với chiết khấu 91%!
 • 8 cách để khắc phục ánh sáng ban đêm không hoạt động trong Windows
 • Cách đặt lại Microsoft Store trong Windows 10 và 11
 • Quy trình Smartscreen.exe có an toàn không? Tôi có nên xóa nó không?
 • Cách sử dụng Alexa trên PC chạy Windows 10 hoặc 11
 • Cách khắc phục sự cố xảy ra khi tạo lỗi ổ đĩa khôi phục trên Windows
 • Cách làm được nhiều việc hơn với Windows 10 và 11 bằng PowerToys
 • 7 lý do để chọn Windows 10 thay vì Windows 11
 • Cách sửa mã lỗi OneDrive 0x8004de40 trong Windows
 • 6 ứng dụng y tế tốt nhất cho Windows 10 trên Microsoft Store
 • Quy trình Windows đó có thực sự là một vi-rút không? 3 cách để biết một tệp EXE có an toàn hay không
 • Cách cài đặt gói ngôn ngữ trên Windows 10
 • Cách Google đưa trò chơi Android lên Windows (Cuối cùng)
 • Cách thêm các nút khác vào thanh xếp lớp của bạn trong Windows 10 và 11
 • Windows Security Center sẽ không bắt đầu? Đây là cách khắc phục
 • Nhận Giấy phép trọn đời Windows 10 $ 14 và Microsoft Office $ 26 cho Năm mới
 • Cách sử dụng điện thoại Android của bạn trong VR bằng cách ghép nối nó với Windows
 • Windows 10 bị tắt ngẫu nhiên? Đây là cách khắc phục
 • 4 cách khôi phục tệp từ thùng rác trong Windows 10
 • Cách tối ưu hóa khởi động Windows với Startup Delayer
 • Cách khắc phục lỗi mạng không xác định trong Windows
 • Cách chuyển liền mạch sang Linux từ Windows
 • 10 phím tắt kỳ lạ cụ thể trong Windows
 • 6 ứng dụng viết nhật ký tốt nhất cho Windows 10
 • 5 công cụ dọn dẹp ổ đĩa tốt nhất cho Windows 10
 • Cách khắc phục lỗi cập nhật Google Chrome 0x80040902 trên Windows 10
 • Cách sửa chữa cài đặt Windows 10 bị hỏng
 • Cách tạo lối tắt cho trò chơi giả lập trên Windows 10
 • Cách tạo phím nóng dành riêng cho ứng dụng bằng AutoHotkey
 • Cách gỡ cài đặt hàng loạt phần mềm khỏi Windows 10 với IObit Uninstaller
 • Cách tạo “Bản đồ ánh sáng” của riêng bạn cho bàn phím Logitech của bạn
 • Windows 10 và Windows 11:Tất cả những thay đổi chính
 • Cách đặt Ảnh nền Bings làm Hình nền Windows 10 hoặc 11 của bạn
 • Cách cài đặt và dùng thử ứng dụng WhatsApp Native dành cho Windows 10 và 11
 • Cách khắc phục lỗi không thể khôi phục COD Warzone DirectX trong Windows 10
 • Bỏ qua 5 điều này có thể làm chậm PC chạy Windows 10 của bạn
 • 4 cách tìm vị trí cài đặt chương trình trên Windows
 • Cách sửa lỗi tham số không chính xác khi sao chép tệp trên Windows
 • Cách bảo vệ con bạn khi trực tuyến với Microsoft Family Safety
 • Cách cài đặt WSL 2 trên Windows 10
 • Cách mở chương trình của bên thứ ba bằng cách chạy trong Windows 10 và 11
 • Cách sử dụng Process Lasso để kiểm soát các luồng CPU của bạn
 • Cách tạo USB Multiboot với Ventoy
 • Cách khắc phục trình cài đặt gặp lỗi không mong muốn 2203 trên Windows 10 và 11
 • 4 cách để dừng khởi động Skype khi khởi động trên Windows
 • Cách tắt tính năng đo từ xa trên Windows 10 và 11
 • 7 cách mở hộp thoại lệnh chạy Windows
 • 10 cách truy cập nhanh vào màn hình Windows
 • Hệ thống tệp mã hóa Windows (EFS) là gì và bạn bật hoặc tắt nó như thế nào?
 • Cách ngăn Windows ngủ bằng Caffeine
 • Cách đưa Menu ngữ cảnh của Windows 10 trở lại Windows 11
 • 11 cách mở Windows Mobility Center
 • 12 cách mở trình xem sự kiện trên Windows
 • Cách sửa lệnh thoại Cortanas khi chúng ngừng hoạt động
 • Cách khắc phục tính năng Truyền Bluetooth không hoạt động trên Windows 10
 • Ứng dụng Thư trên Windows 10 không hoạt động? Đây là các bản sửa lỗi
 • Khi nào chúng ta sẽ nhận được máy tính Windows hiệu suất cao trên ARM?
 • Cách khôi phục ảnh hồ sơ bị thiếu trong Windows 10 và 11
 • 8 cách mở công cụ kết nối mạng của Windows
 • 7 ứng dụng vẽ tốt nhất cho Windows 10
 • Khắc phục sự cố Windows không thể xác định sự cố ... Vì vậy, bây giờ là gì?
 • Cách dễ dàng tạo video thú vị trên Windows với Microsofts Clipchamp
 • Cách sửa lỗi Metro Exodus Crashing trên Windows 10
 • Cách khắc phục ứng dụng bảo mật Windows khi nó không khởi động hoặc gặp sự cố
 • Cách tạo điểm khôi phục bằng Command Prompt trên Windows
 • 8 cách mở công cụ quản lý máy tính Windows
 • 4 cách để kiểm tra RAM đã cài đặt của bạn và các khe cắm RAM có sẵn trên Windows
 • Tạo bản sao máy ảo cho ổ cứng Windows hiện tại của bạn
 • 9 cách mở Command Prompt hoặc PowerShell trên Windows
 • Bản cập nhật Windows 11s nhỏ hơn 40% so với Windows 10s:Đây là lý do tại sao ...
 • 9 cách mở Trình quản lý thiết bị trên Windows
 • 9 cách mở Windows File Explorer
 • Cách sao chép tệp giữa các tài khoản người dùng khác nhau trên Windows 10
 • Cách phóng to hoặc thu nhỏ trên PC Windows
 • 10 cách mở cài đặt hệ thống Windows
 • 8 cách mở công cụ chương trình và tính năng của Windows
 • Cách khắc phục mã lỗi Microsoft Store 0x80004003 trong Windows 10 và 11
 • 8 cách mở Control Panel trong Windows
 • Cách chuyển MBR sang GPT mà không làm mất dữ liệu trong Windows
 • Không thể mở tệp JPG trong Windows 10? Đây là cách khắc phục
 • 3 công cụ sửa đổi để biến màn hình in thành công cụ chụp màn hình nhanh nhất mà bạn có
 • Cách ngăn Windows 10 cài đặt Skype mỗi khi bạn mở nó
 • Không thể bật Chế độ nhà phát triển trong Windows 10? Hãy thử các bản sửa lỗi này
 • Cách khắc phục lỗi Chúng tôi không thể tạo phân vùng mới trong Windows 10
 • Cách thêm Dock kiểu Mac vào Windows 10 và 11
 • Không gian lưu trữ Windows là gì và tại sao bạn có thể cần đến chúng?
 • 6 cách để sửa lỗi âm thanh Crackling trong Windows 10
 • Cách khắc phục màn hình xanh chết chóc CMUSBDAC.sys trong Windows 10
 • Google đang đưa trò chơi Android lên Windows:Đây là cách thực hiện
 • Cách tùy chỉnh Đồng hồ khay hệ thống trên Windows
 • 7 bản sửa lỗi khi Windows không phát hiện ra micrô
 • 5 ứng dụng và dịch vụ giáo dục tốt nhất cho trẻ em trên Windows
 • Cách khắc phục lỗi thiết bị hệ thống cơ sở trong trình quản lý thiết bị
 • Samsung Bixby có sẵn cho Windows:Những điều bạn cần biết
 • Microsoft Now cho phép bạn biết cách một trò chơi sẽ chơi trên PC của bạn
 • 6 cách để tăng tốc độ truyền dữ liệu USB của bạn trên Windows
 • 11 lỗi Windows kỳ lạ và trứng phục sinh mà bạn phải xem
 • Cách thêm tùy chọn menu ngữ cảnh kiểm tra cập nhật trong Windows 10 và 11
 • 4 ứng dụng email tốt nhất cho Windows mà bạn chưa từng nghe đến
 • 3 cách để tận dụng tối đa God Mode trên Windows 10
 • Quy trình thời gian chạy của máy chủ khách hàng là gì? Nó quan trọng?
 • Điểm truy cập di động không hoạt động trong Windows 10? Đây là cách khắc phục
 • Có con trỏ chậm trên thiết lập Windows nhiều màn hình? Đây là cách khắc phục nó với chuột nhỏ lớn
 • 7 chủ đề TV ly kỳ để làm nổi bật màn hình nền Windows của bạn
 • 8 cách khắc phục iPhone không kết nối với Windows 10
 • 5 ứng dụng kinh doanh tốt nhất cho Windows 10
 • 4 chương trình sao lưu của bên thứ ba tốt nhất cho Windows 10
 • Không thể tạo thư mục mới trong Windows 10? Đây là cách khắc phục
 • Thứ Sáu Đen năm 2021:Tiết kiệm trên Windows 10 Phím Kích hoạt Chính hãng
 • Cách khắc phục lỗi ‘” Ứng dụng này không thể chạy trên PC của bạn ”trong Windows 10
 • Mang một trong những tính năng tốt nhất của Windows 11 lên Windows 10 với PowerToys FancyZones
 • Cách mở rộng khay nhớ tạm của Windows với Ditto
 • Điều gì sẽ xảy ra trong bản cập nhật Windows 10 21H2 mới nhất
 • Được giảm giá 70% cho Windows 10 và Windows 11, với Keysbuffs Ưu đãi Thứ Sáu Đen
 • Cách tạo USB cài đặt Windows 10 có thể khởi động trên máy Mac
 • 9 điều cần làm trước khi cập nhật lên Windows 11
 • Mua Windows 10 và nâng cấp lên Windows 11 miễn phí
 • Kiểm soát lại các bản cập nhật trình điều khiển trong Windows 10
 • Cách tìm và sử dụng biểu tượng cảm xúc trong Windows 10
 • Nâng cấp lên Windows 11 miễn phí với khóa kích hoạt chính hãng Windows 10 $ 14
 • 7 dấu hiệu cho thấy bạn là người dùng Windows dày dặn
 • Cách thêm chủ đề Giáng sinh vào Windows 10
 • Cách cài đặt Microsoft Store mới trên Windows 10
 • 6 cách sửa lỗi không tìm thấy phần tử trên Windows
 • Hướng dẫn về Tùy chọn Nguồn của Windows 10s
 • 8 cách khắc phục trình bảo vệ màn hình bị trục trặc trong Windows 10
 • 4 cách để Windows 10 hiển thị tiện ích mở rộng tệp
 • Cách khắc phục lỗi không đồng bộ hóa âm thanh và video trong Windows 10
 • Bạn có nên kích hoạt Gói năng lượng hiệu suất cao nhất của Windows 10s không?
 • Cách bật Gói năng lượng hiệu suất cao nhất trong Windows 10
 • Microsoft đang tự động cài đặt PC Kiểm tra tình trạng trên Windows 10:Đây là chức năng của nó
 • Vòng đặc quyền bảo vệ CPU là gì?
 • 10 cách sửa lỗi hình thu nhỏ bị thiếu trong Windows 10
 • Cách kiểm tra trạng thái BitLockers trong Windows 10
 • Cách chuyển các trò chơi Blizzard sang một ổ đĩa khác trong Windows 10 và 11
 • Cách kích hoạt TPM và khởi động an toàn trước khi nâng cấp lên Windows 11
 • 8 cách khắc phục “Sự cố ngăn trình khắc phục sự cố khởi động” trên Windows
 • Cách kết nối nhiều thiết bị âm thanh Bluetooth trên Windows
 • 6 điều Microsoft đã chỉnh sửa và sửa chữa vào bản vá thứ ba của tháng 10 năm 2021
 • Không thể kéo và thả trong Windows 10? Đây là cách khắc phục điều đó
 • 6 cách để khắc phục lỗi “Máy chủ cơ sở hạ tầng Shell đã ngừng hoạt động” trên Windows
 • Các phím chức năng không hoạt động trong Windows 10? Đây là những gì phải làm
 • 6 cách để khắc phục lỗi “Công cụ tạo phương tiện Windows 10 không thể tìm thấy ổ USB”
 • 7 cách xóa thiết bị Bluetooth có vấn đề trên Windows
 • Cách khắc phục lỗi “Windows không thể chạy bảo trì tự động”
 • 7 cách sửa máy tính Windows khi nó không hoạt động
 • Cách khắc phục lỗi “Ứng dụng bị chặn truy cập phần cứng đồ họa” trên Windows
 • 6 cách để khắc phục tình trạng thu phóng trễ trên Windows 10
 • Cách định cấu hình hoặc tắt chế độ kiosk trong Windows 10
 • 8 chủ đề phim thú vị để hồi tưởng lại điều kỳ diệu trên Windows 10
 • 5 ứng dụng năng suất tuyệt vời nhưng bị bỏ qua trên Windows 10
 • Cách sửa lỗi BSOD ngoại lệ kiểm tra máy trong Windows 10
 • Chủ đề Windows 7 miễn phí tốt nhất mà bạn có thể muốn thử
 • 6 cách tắt bàn di chuột trong Windows 10
 • Cách chuyển đổi tự nhiên tệp HEIC trong Windows 10 và 11
 • 8 cách khắc phục sự cố ngắt kết nối Wi-Fi trên Windows 10
 • Cách khắc phục màn hình bảo mật Windows 10 trống
 • 5 cách tận dụng tối đa f.lux trên Windows 10
 • Cách làm cho Windows trong suốt trong Windows 10
 • Windows 11 đang gây ra vấn đề về hiệu suất trên bộ xử lý AMD, nhưng đã có cách khắc phục
 • Cách thêm máy in trong Windows 10
 • Cách giành toàn quyền sở hữu khóa đăng ký trong Windows 10
 • 6 ứng dụng ít được biết đến hơn để nâng cao trải nghiệm Windows 10 của bạn
 • Cách khắc phục lỗi BSOD cấu trúc nghiêm trọng trong Windows 10
 • Cách cài đặt .NET Framework phiên bản 3.5 trên Windows 10
 • Những gì Microsoft đã sửa chữa vào tháng 9 năm 2021 Bản vá thứ ba (và những gì nó bị hỏng)
 • Cách tắt thông báo thư trong Windows 10
 • 18 cử chỉ cảm ứng cơ bản trong Windows 10
 • Đăng nó lên màn hình của bạn:7 ứng dụng Sticky Note dành cho Windows
 • Cách cài đặt Windows 10 từ thiết bị Android
 • Windows 11 an toàn hơn nhiều so với Windows 10:Đây là lý do tại sao
 • Windows 11 sẽ chạy tốt hơn Windows 10:Đây là lý do tại sao ...
 • Ngăn màn hình của bạn bị mờ khi chơi trò chơi trong Windows 10
 • Ảnh trên màn hình khóa Windows 10 được chụp ở đâu?
 • Cách gỡ bỏ bộ điều hợp mạng trong Windows 10 và Windows 11
 • Cách phân vùng ổ đĩa trong Windows
 • 7 tiện ích thời tiết tốt nhất cho Windows
 • Không thể mở Bộ trộn âm lượng trong Windows 10? Đây là những gì phải làm
 • 3 loại cấp phép Windows là gì?
 • 11 mẹo hay nhất của File Explorer trên Windows 10 để quản lý tệp nhanh chóng
 • Các công cụ sửa chữa Windows 10 miễn phí tốt nhất để khắc phục mọi sự cố
 • Windows 10 không phát hiện màn hình thứ hai của bạn? Đây là cách khắc phục
 • Tìm bất cứ thứ gì bằng Chế độ tìm kiếm nâng cao trong Windows 10
 • Đánh giá máy tính mini ECS Liva Q3 Plus:Hiệu suất vượt trội phù hợp với túi của bạn
 • DirectStorage sắp có trên Windows 10:Đây là cách chuẩn bị cho PC của bạn sẵn sàng
 • Xóa Fluff khỏi Windows 10 với Windows Decrapifier &Debloater
 • Lập lịch phần cứng GPU Windows 10:Có đáng để bật không?
 • Cách sử dụng Trình chỉnh sửa video trên Windows 10
 • Tại sao bạn không nên sử dụng phiên bản Windows cũ
 • Cách tắt tác vụ đã lên lịch trong Windows 10
 • Nâng cấp lên Windows 11 có đáng không?
 • 7 cách để khắc phục âm lượng thấp trong Windows 10
 • Cách khắc phục Hầm chứa cá nhân bị thiếu trong OneDrive
 • 8 cách để sửa Webcam Windows bị đóng băng
 • Cách gỡ cài đặt phần mềm ẩn và cứng đầu trên Windows 10
 • Cách khắc phục tính năng Sao chép và Dán không hoạt động trong Windows 10
 • Có gì mới trong Windows 10s Bản cập nhật bảo mật tháng 8 năm 2021?
 • 11 Bản sửa lỗi nếu Windows 10 không thể phát hiện mạng Wi-Fi
 • Một Microsoft Outlook mới sắp có trên Windows 10 và 11:Đây là những điều bạn cần biết
 • Cách chạy CHKDSK trong Windows 10
 • Windows 11 SẼ chạy trên PC cũ sau tất cả
 • Cách cài đặt và cấu hình SNMP trên Windows 10
 • Cách sửa lỗi Windows 10 không hiển thị biểu tượng ứng dụng trên thanh tác vụ
 • 9 cách để sửa lỗi phát hiện mạng không hoạt động trong Windows 10
 • 3 cách giải mã tệp và thư mục trên Windows 10
 • Cách tắt hoặc tạm ngưng BitLocker trên Windows 10
 • Con lăn chuột của bạn có điều khiển âm lượng trong Windows 10 không? Đây là cách để ngăn chặn nó
 • Cách Bật và Tắt PC từ xa
 • Cách sử dụng iMessage trên Windows 10
 • Cách khắc phục Lỗi “Đã xảy ra sự cố khi đặt lại PC của bạn”?
 • 6 Sự cố thường gặp về micrô trong Windows 10 (Và cách khắc phục)
 • Tự động tăng hoặc giảm âm lượng trong Windows 10? Đây là cách khắc phục
 • 7 cách sửa bàn phím gõ nhiều chữ cái trong Windows 10
 • Cách kiểm soát lượng dữ liệu bạn sử dụng trong Windows 10
 • 9 cách điều chỉnh độ sáng màn hình trên PC chạy Windows 10 của bạn
 • Cách khắc phục lỗi BAD_POOL_CALLER trong Windows 10
 • Cách khắc phục sự cố thiếu bộ điều hợp mạng trong Windows 10
 • Cách kích hoạt Windows 10 Professional giá rẻ với WhoKeys.com
 • Cách khôi phục menu ngữ cảnh nhấp chuột phải cũ trên Windows 11
 • Cách khôi phục tùy chọn ngủ thiếu trong Windows 10
 • Cách hạ cấp từ Windows 11 xuống Windows 10
 • Cách lấy danh sách tất cả các chương trình đã cài đặt trong Windows:5 cách
 • Cách sửa lỗi Khai thác PrintNightmare trên Windows 10
 • Microsoft sẽ từ bỏ người dùng Windows 10 với Windows 11?
 • Cách lập bản đồ ổ đĩa mạng trong Windows 10 để dễ dàng truy cập
 • Cách sử dụng ứng dụng Báo thức và Đồng hồ thế giới trên Windows 10
 • 9 ứng dụng Webcam tốt nhất dành cho Windows
 • Cách xóa lịch sử thanh địa chỉ và tìm kiếm trên File Explorer trong Windows 10
 • Cách khắc phục tùy chọn khởi động kép không hiển thị trong Windows 10
 • 7 cách để khắc phục độ trễ khi nhập bàn phím trên Windows 10
 • Windows 10 sẽ trở thành Windows XP tiếp theo:4 lý do tại sao
 • 6 cách để khắc phục Windows 10 bị kẹt ở chế độ trên máy bay
 • Cách khởi động kép Windows 11 với Windows 10
 • Không có âm thanh trên YouTube? Cách khắc phục sự cố trên Windows 10
 • Microsoft cuối cùng đã sửa một lỗi chơi game khó chịu trong Windows 10
 • Cách sử dụng iCloud trên PC Windows
 • 9 cách mở thùng rác Windows khi nó bị mất trên màn hình
 • 6 cách mở tùy chọn nguồn trong Windows 10
 • Cách cài đặt trình điều khiển MIDI trên Windows 10


 • Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
  55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
  82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
  109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
  136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
  163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
  190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
  217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 [230] 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243
  244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
  271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297
  298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
  325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351
  352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378
  379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405
  406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432
  433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459
  460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486
  487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513
  514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
  541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567
  568 569 570 571 572 573 574